ONE Phitsanulok คืออะไร ?

พื้นที่วันพิษณุโลก คือ หนึ่งในฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและจังหวัด

โดยดำเนินการขึ้นภายใต้จุดมุ่งหมาย ระหว่างผู้ประกอบการและชุมชน ร่วมมือกันนำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัด

นำภูมิปัญญาชุมชน และเรื่องราวต่างๆ มาสร้างคุณค่าต่อยอดสินค้าและบริการ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางตลาดออนไลน์

เป็นช่องทางการทำการตลาดวิถีใหม่ให้ธุรกิจในชุมชน ดำเนินกิจการไปได้อย่างยั่งยืน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มอีกด้วย

สินค้าสนับสนุนชุมชน

      มาร่วมกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์และสินค้า โดยชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ที่แสดงออกถึง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ผ่านผลิตภัณฑ์
และสินค้า สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพิษณุโลก

ก้านกล้วย

ผลิตภัณฑ์ขนมและของฝาก

ปิยะมาศ

ผลิตภัณฑ์ของฝากขนมปังกระเทียม

จิราพร

กล้วยตาก

ท่องเที่ยวจังหวัด

      พิษณุโลก เป็นอีกจังหวัดนึงที่อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาท่องเที่ยว
เพราะนอกเหนือจาก สถานที่กางศาสนาแล้ว เรายังมี สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และ ผญภัย รอให้ทุกท่านได้มาสัมผัส

ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ท

ศูนย์เรียนรู้ช้าง

วนธารา รีสอร์ท

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องแก่ง

9-ขอบคุณ

ติดต่อเรา

    Phitsanulok